OGÓLNE WARUNKI
wykonywania usług dietetyka poprzez serwis internetowy
FOODWEB.PL

I. Wstęp

1. Zamieszczone poniżej „OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG DIETETYKA”, (zwane dale Ogólnymi Warunkami) stanową prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a Dietetykiem.
2. Korzystając z usług Dietetyka Klient akceptuje w całości niniejsze warunki.
3. Klient akceptuję Politykę Prywatności.
4. Korzystanie z usługi Dietetyka jest dobrowolne.

II Definicje

1. Dietetyk – firma Certified Professionals Jan Roenig, ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin, , NIP 8522450114
2.  Serwis – serwis internetowy Dietetyka, prowadzony pod adresem internetowym https://foodweb.pl poprzez który Klient posiada możliwość nabycia usługi.
3.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Dietetyka;

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Dietetyka, Klient musi posiadać urządzenie elektroniczne, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
a) posiada połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
b) posiada przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie służące do niezakłóconego przeglądania treści w sieci Internet. 
c) posiada działające konto poczty e-mail.
Ponadto Klient, który wybrał konsultację telefoniczną musi posiadać numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora sieci komórkowych lub linii naziemnych.
2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .odt, .txt, .jpg, etc.
3. Zakres usług świadczonych przez Dietetyka nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

IV. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Dietetyk oferuje usługi dietetyczne, sprzedawane grupowo w postaci pakietów:
a) Konsultacja Premium,
b) Pakiet Silver,
c) Pakiet Gold,
2. W skład Konsultacji Premium wchodzą następujące usługi: Opcjonalna konsultacja dietetyczna, Zalecenia żywieniowe, Ocena badań laboratoryjnych
3. W skład pakietu Silver wchodzą następujące usługi: Jadłospis, Lista zakupów
4. W skład pakietu Gold wchodzą następujące usługi: Jadłospis, Opcjonalna konsultacja dietetyczna, Zalecenia żywieniowe, Ocena badań laboratoryjnych, Lista zakupów
5. Opis usług wchodzących w skład wybranych pakietów:
    a) Jadłospis – dieta składająca się z 28 posiłków, przesłana w formie pisemnej w pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail, której sugerowany czas używania wynosi 4 tygodnie, rozpisana domyślnie jako 4 posiłki na dzień przez 7 dni kalendarzowych. 
    b) Opcjonalna konsultacja dietetyczna – konsultacja przeprowadzona w formie rozmowy telefonicznej przez Dietetyka z Klientem następnego dnia roboczego po otrzymaniu wypełnionego formularza żywieniowo-medycznego. W przypadku nie odebrania połączenia od dietetyka we wskazanym przez Klienta przedziale godzinnym uznaje się, że Klient zrezygnował z opcjonalnego rozszerzenia pakietu o konsultację dietetyczną. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji po upływie 20 minut rozmowy.
    c) Zalecenia żywieniowe – zbiór zasad i porad żywieniowych dostosowanych do Klienta, przesłanych w formie pisemnej w pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail.
    d) Ocena badań laboratoryjnych – omówienie dostarczonych przez Klienta wyników badań laboratoryjny, mogących zdaniem Dietetyka przyczynić się do lepszego wykonaniu usługi dietetycznej, przesłanych w formie pisemnej w pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail lub omówione podczas opcjonalnej konsultacji dietetycznej. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania oceny w przypadku gdy przesłane badania laboratoryjne nie dotyczą przedmiotu wykonywanej usługi lub są niemożliwe do odczytania.
    e) Lista zakupów – dołączona do Jadłospisu lista produktów znajdująca się w jadłospisie.
5. Jadłospis z listą zakupów, Zalecenia żywieniowe oraz Ocena badań są  przez Dietetyka wykonywane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny).

V. Proces zamawiania i przyjęcia zlecenia usługi do realizacji

1. Klient komunikuje Dietetykowi chęć skorzystania z usługi poprzez wykonanie poniższych czynności:
a) wybranie jednego z pakietów opisanych w punkcie IV.1
b) opłacenia w całości usługi korzystając ze wskazanych w Serwisie metod płatności internetowych.
c) odesłania poprawnie wypełnionego formularza żywieniowego-medycznego (wywiad żywieniowo-medyczny), który zostanie przesłany w formie linku do strony www z formularzem lub w formie pliku edytowalnego w formacie MS Word lub PDF do Klienta w ciągu 3 dni roboczych (bez weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od chwili zaksięgowania się płatności na koncie Dietetyka.
2. Po wykonaniu czynności wskazanych w punkcie V.1 Dietetyk potwierdza przyjęcie zlecenia usługi do realizacji poprzez wysłania na adres e-mail Klienta wiadomości potwierdzającej ten fakt. 
3. Usługę uznaje się za wykonaną z chwilą przesłania Klientowi na adres e-mail całości  treści wskazanych w wybranym Pakiecie.
4. Czas realizacji usługi to 7 dni roboczych, liczonych od przyjęcia przez Dietetyka zlecenia usługi do realizacji.
5.  Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. 
W przypadku płatności on-line Klient wyraża zgodę na otrzymanie za dokonaną płatność faktury elektronicznej w formacie PDF, wydanej na wskazany adres e-mail lub adres e-mail z którego dokonano zlecenia.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy wykonania usługi dietetycznej w dowolnym czasie.
2. W razie wycofania zlecenia na usługę dietetyczną, która została opłacona i jest w procesie realizacji, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną już część pracy, lub jeżeli oszacowanie kwoty wynagrodzenia nie jest możliwe – do całości zamówienia.
3. Po wycofaniu zlecenia na usługę dietetyczną przez Kupującego proces realizacji zostaje wstrzymany.
4. Po wycofaniu zlecenia na usługę dietetyczną Dietetyk zwróci niezwłocznie Klientowi koszty wybranego pakietu z zastrzeżeniem punktu 2.
5. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w każdym czasie oraz odstąpienia od umowy na wykonanie usługi dietetycznej zawartej ze Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a) formularz żywieniowy lub/oraz badania laboratoryjne przekazane przez Klienta są niemożliwe do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości;
b) wykonanie usługi we wskazanym przez Klienta czasie jest niemożliwe;
c) stan zdrowotny Klienta określony na podstawie wywiadu żywieniowego budzi zastrzeżenia Dietetyka co do możliwości prawidłowego wykonania usługi
d) potrzeby dietetyczne Klienta przekraczają możliwości Dietetyka w zakresie posiadanej przez niego wiedzy lub umiejętności
e) w innych przypadkach, niezależnych od Dietetyka, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Klienta nie będzie możliwa
6. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Dietetyka po dokonaniu płatności przez Klienta, Dietetyk niezwłocznie zwróci całość kwoty zapłaconej przez Klienta tym samym kanałem płatności.
7. Z zastrzeżeniem punktu VI.2 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni od momentu zawarcia umowy, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VII. Odpowiedzialność Dietetyka

1. Odpowiedzialność Dietetyka wobec Klienta (w tym za szkody i następstwa posługiwania się zaleceniami żywieniowymi, jadłospisem oraz innymi informacjami przekazanymi Klientowi przez Dietetyka, czy to w formie pisemnej czy ustnej, wyrażonymi bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) ogranicza się do wysokości wynagrodzenia i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi.
2. Pomimo, że Dietetyk zobowiązuje się dochować należytej staranności w wykonywaniu usługi i wykonywać ją ze swoją najlepszą wiedzą, nie udziela gwarancji, że usługa dietetyczna przyniesie rezultat w postaci określonego przez Klienta celu.

VIII. Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie oraz w przesłanych Klientowi materiałach, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
2. Prawa autorskie do wszelki materiałów otrzymanych przez Klienta w ramach usługi dietetycznej pozostają w rękach Dietetyka, a wspomniane wyżej materiały mogą być przez Klienta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Dietetyk ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach świadczenia usług. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Dietetyka Klient może rozpocząć postępowanie reklamacyjne.
2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
a) drogą mailową na adres kontakt@foodweb.pl
b) drogą pocztową na adres Dietetyka.
3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
a) swoje imię i nazwisko (tj. imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu),
b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (numer faktury, datę faktury, datę płatności),
c) adres e-mail na który został wysłany gotowy produkt,
d) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
e) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Dietetyka, Dietetyk  skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dietetyk nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. O decyzji w sprawie wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

X. Poufność

Dietetyk zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji przesłanych przez Klienta, w szczególności dotyczących jego stanu zdrowia i innych danych wrażliwych. Dane Klienta przechowywane są zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

XI. Oświadczenia Klienta

1. Chcąc skorzystać z usług Dietetyka oraz akceptując niniejsze Ogólne Warunki wykonywania usług przez Dietetyka Klient oświadcza że: 
a) wszystkie podane przeze niego dane w procesie zlecania i realizacji zamówienia są zgodne z prawdą,
b) Klient jako użytkownik nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji planów żywieniowych, a ewentualne chęci zmian będzie konsultować z Dietetykiem,
c) Klient jako użytkownik wszelkie materiały otrzymane w ramach usług będzie wykorzystywać wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.

2. Ponadto Klient oświadcza, że został poinformowany iż: 

a) wszystkie usługi Dietetyka zawierają elementy porad dietetycznych niezbędnych i służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia Klienta,
b) realizacja planu dietetycznego nie jest równoznaczna z osiągnięciem założonych przez Klienta celów diety ani innych, każdocześnie określonych celów,
c) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia,
d) Dietetyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie zaleceń przez Klienta lub stosowanie zaleceń innych niż wskazane przez Dietetyka,
e) Korzystając z Serwisu Klient oświadcza, że otrzymał zgodę od lekarza do udziału w programach żywieniowych opisanych w Serwisie lub materiałach promocyjnych, w tym w mediach społecznościowych,
d) od Klienta wymaga się, aby skonsultował się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek porad otrzymanych za pośrednictwem Serwisu,
e) na podstawie przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży usługi drogą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zlecenia usługi.

XII. Inne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2019 r.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.