OGÓLNE WARUNKI
wykonywania usług dietetyka poprzez serwis internetowy
FOODWEB.PL

I. Wstęp

1. Zamieszczone poniżej „OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG DIETETYKA”, (zwane dale Ogólnymi Warunkami) stanową prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a Dietetykiem.
2. Korzystając z usług Dietetyka Klient akceptuje w całości niniejsze warunki.
3. Klient akceptuję Politykę Prywatności.
4. Korzystanie z usługi Dietetyka jest dobrowolne.

II Definicje

1. Dietetyk – firma Certified Professionals Jan Roenig, ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin, , NIP 8522450114
2.  Serwis – serwis internetowy Dietetyka, prowadzony pod adresem internetowym https://foodweb.pl poprzez który Klient posiada możliwość nabycia usługi.
3.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Dietetyka;

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Dietetyka, Klient musi posiadać urządzenie elektroniczne, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
a) posiada połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
b) posiada przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie służące do niezakłóconego przeglądania treści w sieci Internet. 
c) posiada działające konto poczty e-mail.
Ponadto Klient, który wybrał konsultację telefoniczną musi posiadać numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora sieci komórkowych lub linii naziemnych.
2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .odt, .txt, .jpg, etc.
3. Zakres usług świadczonych przez Dietetyka nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

IV. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Dietetyk oferuje usługi dietetyczne, sprzedawane grupowo w postaci pakietów:
a) Konsultacja Premium,
b) Pakiet Silver,
c) Pakiet Gold,
2. W skład Konsultacji Premium wchodzą następujące usługi: Opcjonalna konsultacja dietetyczna, Zalecenia żywieniowe, Ocena badań laboratoryjnych
3. W skład pakietu Silver wchodzą następujące usługi: Jadłospis, Lista zakupów
4. W skład pakietu Gold wchodzą następujące usługi: Jadłospis, Opcjonalna konsultacja dietetyczna, Zalecenia żywieniowe, Ocena badań laboratoryjnych, Lista zakupów
5. Opis usług wchodzących w skład wybranych pakietów:
    a) Jadłospis – dieta składająca się z 28 posiłków, przesłana w formie pisemnej w pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail, której sugerowany czas używania wynosi 4 tygodnie, rozpisana domyślnie jako 4 posiłki na dzień przez 7 dni kalendarzowych. 
    b) Opcjonalna konsultacja dietetyczna – konsultacja przeprowadzona w formie rozmowy telefonicznej przez Dietetyka z Klientem następnego dnia roboczego po otrzymaniu wypełnionego formularza żywieniowo-medycznego. W przypadku nie odebrania połączenia od dietetyka we wskazanym przez Klienta przedziale godzinnym uznaje się, że Klient zrezygnował z opcjonalnego rozszerzenia pakietu o konsultację dietetyczną. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji po upływie 20 minut rozmowy.
    c) Zalecenia żywieniowe – zbiór zasad i porad żywieniowych dostosowanych do Klienta, przesłanych w formie pisemnej w pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail.
    d) Ocena badań laboratoryjnych – omówienie dostarczonych przez Klienta wyników badań laboratoryjny, mogących zdaniem Dietetyka przyczynić się do lepszego wykonaniu usługi dietetycznej, przesłanych w formie pisemnej w pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail lub omówione podczas opcjonalnej konsultacji dietetycznej. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania oceny w przypadku gdy przesłane badania laboratoryjne nie dotyczą przedmiotu wykonywanej usługi lub są niemożliwe do odczytania.
    e) Lista zakupów – dołączona do Jadłospisu lista produktów znajdująca się w jadłospisie.
5. Jadłospis z listą zakupów, Zalecenia żywieniowe oraz Ocena badań są  przez Dietetyka wykonywane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny).

V. Proces zamawiania i przyjęcia zlecenia usługi do realizacji

1. Klient komunikuje Dietetykowi chęć skorzystania z usługi poprzez wykonanie poniższych czynności:
a) wybranie jednego z pakietów opisanych w punkcie IV.1
b) opłacenia w całości usługi korzystając ze wskazanych w Serwisie metod płatności internetowych.
c) odesłania poprawnie wypełnionego formularza żywieniowego-medycznego (wywiad żywieniowo-medyczny), który zostanie przesłany w formie linku do strony www z formularzem lub w formie pliku edytowalnego w formacie MS Word lub PDF do Klienta w ciągu 3 dni roboczych (bez weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od chwili zaksięgowania się płatności na koncie Dietetyka.
2. Po wykonaniu czynności wskazanych w punkcie V.1 Dietetyk potwierdza przyjęcie zlecenia usługi do realizacji poprzez wysłania na adres e-mail Klienta wiadomości potwierdzającej ten fakt. 
3. Usługę uznaje się za wykonaną z chwilą przesłania Klientowi na adres e-mail całości  treści wskazanych w wybranym Pakiecie.
4. Czas realizacji usługi to 7 dni roboczych, liczonych od przyjęcia przez Dietetyka zlecenia usługi do realizacji.
5.  Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. 
W przypadku płatności on-line Klient wyraża zgodę na otrzymanie za dokonaną płatność faktury elektronicznej w formacie PDF, wydanej na wskazany adres e-mail lub adres e-mail z którego dokonano zlecenia.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy wykonania usługi dietetycznej w dowolnym czasie.
2. W razie wycofania zlecenia na usługę dietetyczną, która została opłacona i jest w procesie realizacji, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną już część pracy, lub jeżeli oszacowanie kwoty wynagrodzenia nie jest możliwe – do całości zamówienia.
3. Po wycofaniu zlecenia na usługę dietetyczną przez Kupującego proces realizacji zostaje wstrzymany.
4. Po wycofaniu zlecenia na usługę dietetyczną Dietetyk zwróci niezwłocznie Klientowi koszty wybranego pakietu z zastrzeżeniem punktu 2.
5. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w każdym czasie oraz odstąpienia od umowy na wykonanie usługi dietetycznej zawartej ze Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a) formularz żywieniowy lub/oraz badania laboratoryjne przekazane przez Klienta są niemożliwe do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości;
b) wykonanie usługi we wskazanym przez Klienta czasie jest niemożliwe;
c) stan zdrowotny Klienta określony na podstawie wywiadu żywieniowego budzi zastrzeżenia Dietetyka co do możliwości prawidłowego wykonania usługi
d) potrzeby dietetyczne Klienta przekraczają możliwości Dietetyka w zakresie posiadanej przez niego wiedzy lub umiejętności
e) w innych przypadkach, niezależnych od Dietetyka, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Klienta nie będzie możliwa
6. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Dietetyka po dokonaniu płatności przez Klienta, Dietetyk niezwłocznie zwróci całość kwoty zapłaconej przez Klienta tym samym kanałem płatności.
7. Z zastrzeżeniem punktu VI.2 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni od momentu zawarcia umowy, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VII. Odpowiedzialność Dietetyka

1. Odpowiedzialność Dietetyka wobec Klienta (w tym za szkody i następstwa posługiwania się zaleceniami żywieniowymi, jadłospisem oraz innymi informacjami przekazanymi Klientowi przez Dietetyka, czy to w formie pisemnej czy ustnej, wyrażonymi bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) ogranicza się do wysokości wynagrodzenia i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi.
2. Pomimo, że Dietetyk zobowiązuje się dochować należytej staranności w wykonywaniu usługi i wykonywać ją ze swoją najlepszą wiedzą, nie udziela gwarancji, że usługa dietetyczna przyniesie rezultat w postaci określonego przez Klienta celu.

VIII. Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie oraz w przesłanych Klientowi materiałach, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
2. Prawa autorskie do wszelki materiałów otrzymanych przez Klienta w ramach usługi dietetycznej pozostają w rękach Dietetyka, a wspomniane wyżej materiały mogą być przez Klienta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Dietetyk ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach świadczenia usług. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Dietetyka Klient może rozpocząć postępowanie reklamacyjne.
2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
a) drogą mailową na adres kontakt@foodweb.pl
b) drogą pocztową na adres Dietetyka.
3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
a) swoje imię i nazwisko (tj. imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu),
b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (numer faktury, datę faktury, datę płatności),
c) adres e-mail na który został wysłany gotowy produkt,
d) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
e) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Dietetyka, Dietetyk  skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dietetyk nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. O decyzji w sprawie wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

X. Usługi copywritingu

W przypadku zlecenia wykonania usługi copywritingu zastosowanie mają ponadto poniższe warunki, z zastrzeżeniem dodatkowych porozumień pomiędzy Stronami.

1. Klient zleca Dietetykowi wykonanie usługi copywritingu (zwanej dalej „Dziełem”), której szczegóły zostały wcześniej uzgodnione przez Strony na drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail Dietetyka. Strony ustalają pomiędzy sobą:
– wielkość zlecenia wyrażoną w ilości znaków ze spacjami;
– czas realizacji Dzieła;
– przedmiot (tematykę) Dzieła;
– kwotę wynagrodzenia za Dzieło, z zastrzeżeniem że kwota jest podawana w oparciu o 1000 znaków ze spacjami, chyba że Strony uzgodniły inaczej.
2. Dietetyk zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku.
3. Dietetyk oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania Dzieła.
4. Dietetyk posiada prawa autorskie do Dzieła, o którym mowa w punkcie X.1, które to prawo nie jest ograniczone w zakresie objętym niniejszymi warunkami wykonania usługi copywritingu.
5. Dzieło zostanie wykonane na podstawie materiałów własnych autora, chyba że Strony ustaliły inaczej. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Dietetyka, w tym z próbkami tekstów znajdującymi pod adresem: https://foodweb.pl/copywriting, oraz akceptuje formę i styl wykonywania dzieł oferowanych przez Dietetyka.
6. Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Dietetyka w kwocie ustalonej przez Strony na drodze korespondencji e-mail.
7. Wynagrodzenie Dietetyka obejmuje wykonanie Dzieła, weryfikację jego poprawności oraz przekazanie go Klientowi w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, chyba że Strony ustaliły inaczej.
8. Dietetyk za wykonanie Dzieła wystawia fakturę. Dietetyk przekazuje fakturę wraz z wykonaniem Dzieła, a gdy Strony uzgodniły stałą współpracę – w ostatnich dniach roboczych miesiąca.
9. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Dietetykowi w formie przelewu bankowego na konto bankowe wskazane na przesłanej fakturze, w terminie 14 dni od przekazania dzieła, chyba że Strony ustaliły inaczej.
10. Dietetyk zobowiązuje się dostarczyć Dzieło wykonane zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszych OW i ustalonymi każdocześnie przez Strony, wolne od wad.
11. W przypadku nie zgłoszenia przez Klienta uwag do dzieła w terminie 3 dni roboczych od jego przekazania przez Dietetyka uznaje się, że zostało ono zaakceptowane w całości bez zastrzeżeń.
12. Dietetyk przenosi na Klienta całość praw autorskich do Dzieła dopiero z chwilą otrzymania pełnej płatności za Dzieło.
13. W przypadku nie otrzymania wynagrodzenia za Dzieło w terminie wskazanym w punkcie X.9 Dietetyk zastrzega sobie prawo do udostępnienia Dzieła na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska”, co będzie skutkowało utratą przez Klienta całości autorskich praw majątkowych do Dzieła. Powyższe nie zwalnia Klienta od obowiązku zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za Dzieło.
14. Dietetyk na wyraźne żądanie Klienta może zachować poufność w zakresie ustaleń finansowych i przedmiotu wykonywania usługi. Strony ustalają, że zasada zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku opisanym w punkcie X.13.

XI. Poufność

Dietetyk zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji przesłanych przez Klienta, w szczególności dotyczących jego stanu zdrowia i innych danych wrażliwych. Dane Klienta przechowywane są zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

XII. Oświadczenia Klienta

1. Chcąc skorzystać z usług Dietetyka oraz akceptując niniejsze Ogólne Warunki wykonywania usług przez Dietetyka Klient oświadcza że: 
a) wszystkie podane przeze niego dane w procesie zlecania i realizacji zamówienia są zgodne z prawdą,
b) Klient jako użytkownik nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji planów żywieniowych, a ewentualne chęci zmian będzie konsultować z Dietetykiem,
c) Klient jako użytkownik wszelkie materiały otrzymane w ramach usług będzie wykorzystywać wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.

2. Ponadto Klient oświadcza, że został poinformowany iż: 

a) wszystkie usługi Dietetyka zawierają elementy porad dietetycznych niezbędnych i służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia Klienta,
b) realizacja planu dietetycznego nie jest równoznaczna z osiągnięciem założonych przez Klienta celów diety ani innych, każdocześnie określonych celów,
c) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia,
d) Dietetyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie zaleceń przez Klienta lub stosowanie zaleceń innych niż wskazane przez Dietetyka,
e) Korzystając z Serwisu Klient oświadcza, że otrzymał zgodę od lekarza do udziału w programach żywieniowych opisanych w Serwisie lub materiałach promocyjnych, w tym w mediach społecznościowych,
d) od Klienta wymaga się, aby skonsultował się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek porad otrzymanych za pośrednictwem Serwisu,
e) na podstawie przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży usługi drogą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zlecenia usługi.

XIII. Inne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2019 r.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.